Naváznost
na
historický
kontext
Kaplice na Bělidle
detail
  • Využitíměstský parter, park
  • InvestorMěsto Kaplice
  • Náklady na realizaci26 mil. Kč
  • Fáze projektuSTS, DUR, DSP, DPS, AD

Komunikace v lokalitě křižovatky silnice II.třídy II/154 a ulic Na Bělidle budou rekonstruovány. Dojde k rekonstrukci komunikací, k vytvoření nové průsečné křižovatky, ke zklidnění provozu a zvýšení bezpečnosti především chodců a cyklistů. Dojde ke zvýšení počtu parkovacích stání a k vytvoření nové široké cesty pro pěší z města na Bělidlo. 
Komunikace jsou navrženy jako zklidněné silnice II.třídy s omezenou rychlostí 30km/h a ostatní komunikace jako zóna 30.
Celý projekt je řešen se zřetelem na bezpečnost účastníků provozu, především chodců. Zpomalovací široké prahy, dostatečná šířka cest pro pěší a jiné zpomalovací prvky jsou součástí řešení.
Nově pojednané zpevněné plochy budou odvodněny do stávajícího systému kanalizací.
V součinnosti s úpravami dopravních ploch budou provedeny rozvody a osazení svítidel VO. Následně po všech stavebních pracech budou realizovány sadové úpravy spočívající ve výsadbě nových stromů, keřů, bylina a travních ploch.

Kaplice na Bělidle
 zpět